Staalnames Bodemkundige Dienst van België - Aanvraagformulier
= verplicht veld
   
        Bus:  
Standaardgrondontleding met bemestingsadvies
      standaard
      akkerbouw compleet (+ B)
      Akkerbouw zwavel (+S)
      weide compleet (+ Cu,Co)
      weide S (+ zwavel)
      weide S compleet (+ S, Cu, Co)
Stikstof index onderzoek
      N-index 3 lagen
      N-index 2 lagen
      N-index 1 laag
Mesten
      standaardanalyse met bemestingswaarde
      NP-analyse
Kema
Voedingsoplossing
Krachtvoeder
Ruwvoeder
      gras - maïs
      andere
Wateranalyses
      drinkbaarheid BDB (fysico-chemisch + microbieel)
      Vlarem II Putwateranalyse
      IKM
      GKP / BELPLUME
      GLOBALGAP / SECTORGIDS / IKKB
      IKKB varkens
      andere
Afvalwater - heffingen
Infiltratieonderzoek
      Infiltratiemeting
      Infiltratiestudie
      Drainageonderzoek
Compostanalyse
Slibanalyse